Εκδρομές σε Ελλάδα & Εξωτερικό


Αεροπορικές Εκδρομές στο Εξωτερικό 2023

Πάσχα στην Ελλάδα

Πάσχα στο Εξωτερικό

Εκδρομές και ταξίδια στην Ευρώπη

Εκδρομές και ταξίδια στην Ευρώπη

Εκδρομές στην Ευρώπη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2103250170 – 2103218129
Κλείστε έγκαιρα το ταξίδι σας!!

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Αττικής
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Φορέας Υλοποίησης: ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Ονομασία Έργου:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑIΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ [ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ]
[ΑΤΤΕ3-0311875]
Κύριος Στόχος Έργου: Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rikatravel.gr